โปรดกรอกข้อมูลก่อนการดาวน์โหลด

โปรดกรอกข้อมูลของท่านก่อนการดาวน์โหลดไฟล์ E-Book ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อีเมล และสังกัด เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เก็บสถิติข้อมูลของท่านเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ระบบ ววน.) ของประเทศต่อไป

การกดปุ่ม “ตกลง” ด้านล่าง หมายถึง ท่านยอมรับเงื่อนไขและยินยอมให้ สกสว. นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ประโยชน์