image
รูปภาพผู้อำนวยการ สกสว.
รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล

เกี่ยวกับผู้อำนวยการ สกสว.

ความเป็นมา
รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานของภาครัฐเพื่อการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว สร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ เพิ่มทักษะและความสามารถให้แก่บุคลากรของประเทศ นำมาซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน จำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นสำคัญ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงจำเป็นต้องบูรณาการระหว่างระบบอุดมศึกษา กับ ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เข้าด้วยกัน
พระราชบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และยังมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องอื่น
แผนกลยุทธ์ สกสว.
แผนกลยุทธ์องค์กร สกสว. พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางสำคัญให้ทุกส่วนงานของ สกสว. นำไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถรับมือกับความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนใช้เป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเจตจำนงขององค์กร “สกสว. นำการขับเคลื่อนระบบ ววน. อย่างมีส่วนร่วมเพื่อส่งมอบคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว”

วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีพันธกิจในด้านจัดทำนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และกรอบงบประมาณเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ศึกษาสถานการณ์ภาพรวมด้านการวิจัยและนวัตกรรม การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานธุรการ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กสว.

Read more >
ค่านิยมหลักของ สกสว.
ค่านิยมหลัก (Core Values) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษจำนวน 4 ตัวอักษร ได้แก่ T S R และ I
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในฐานะการเป็นองค์กรที่บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส สกสว. จึงดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร
โครงสร้างองค์กร
สกสว. มีกลยุทธ์ในการออกแบบโครงสร้างองค์กรใหม่ ยกระดับบุคลากรเพื่อให้มีความยืดหยุ่น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและรองรับการทำงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในระบบ ววน. การขับเคลื่อนนโยบายและบริหารกองทุนให้เกิดสัมฤทธิ์ผล
ตราสัญลักษณ์ สกสว.
“ด้วยการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้น สกสว. จึงริเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาแบรนด์ สกสว. (Rebranding TSRI Project) ขึ้น เพื่อกำหนดทิศทางของแบรนด์ (Brand Direction) รวมทั้งพัฒนาตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ใหม่ (Visual Identity หรือ Logo) ใหม่ เพื่อบ่งบอกอัตลักษณ์ที่สอดคล้องไปกับแบรนด์เพื่อสื่อสาร ฉายภาพภารกิจสำคัญ สิ่งที่ สกสว. จะทำและเป็นหลังจากนี้ รวมถึงสร้างการรับรู้องค์กรไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) ทั้งภาคนโยบาย ประชาคมวิจัย และสาธารณชนได้รับทราบ อันจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครือข่าย สานพลังการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ระบบ ววน.) ที่สร้างคุณค่าและคุณูปการต่อประเทศร่วมกัน”
เกี่ยวกับผู้อำนวยการ สกสว.
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์งานสอน การวิจัยและการประเมิน และ ผลงานเขียนล่าสุด ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณได้โดยสะดวก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จึงได้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลรายงานการเงินต่าง ๆ ของ สกสว. อาทิเช่น แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เป็นต้น
การดำเนินงานประจำปี
สกสว. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินภารกิจขององค์กร และเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้วย “วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” สอดคล้องตามแผนและนโยบายทั้งในระดับรัฐบาล และระดับองค์กร