image
image picture
ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

สารจากผู้อำนวยการ สกสว.

ความเป็นมา
รัฐบาลได้มีนโยบายและให้ความสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งทั้งระบบเศรษฐกิจ และสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพิ่มทักษะและความสามารถให้ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ต้องอาศัยการพัฒนาบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นสำคัญ และเพื่อสนับสนุนให้การพัฒนาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องบูรณาการระหว่างระบบอุดมศึกษา กับ ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ตรงตามความต้องการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน และสามารถผลักดันให้มีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดให้มีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีเอกภาพและเป็นระบบ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณและการประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นไปโดยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และยังมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องอื่น
กลยุทธ์ สกสว.
สกสว. จัดทำแผนกลยุทธ์ขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามบทบาทหน้าที่ใหม่เพื่อส่งมอบระบบและนิเวศน์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้กรอบแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขับเคลื่อนผ่าน 6 กลยุทธ์สำคัญ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีพันธกิจในด้านจัดทำนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และกรอบงบประมาณเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ศึกษาสถานการณ์ภาพรวมด้านการวิจัยและนวัตกรรม การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานธุรการ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กสว.

Read more >
ค่านิยมหลักของ สกสว.
ค่านิยมหลัก (Core Values) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษจำนวน 4 ตัวอักษร ได้แก่ T S R และ I
โครงสร้างองค์กร
สกสว. ได้จัดโครงสร้างองค์กร โดยยึดตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย และมีการกำหนดกลุ่มงานต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องและการบูรณาการทำงานได้ทั้งระบบ และนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มภารกิจ ดังนี้
สารจากผู้อำนวยการ
จดหมาย สกว. ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย (ฉบับที่ 3)