ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ น.พ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มิได้สังกัดกระทรวง อว.

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา

ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.พสุ โลหารชุน

ดร.พสุ โลหารชุน

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล