ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง

ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2516 B.S. Cornell University สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2517 M.Eng. (Mechanical) Cornell University สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2521 Ph.D (Nuclear Engineering) Kansas State University สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ. 2544 - 2552
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ. 2541 - 2544
 • ศาสตราจารย์ ระดับ 10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2538
 • กรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กรรมการสภาสถาบันปัญญาภิวัฒน์
 • กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • อนุกรรมการวิจัยระบบอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

ประธานกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ตำแหน่ง : กรรมการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาเอก ด้านวิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
 • ระดับหลังปริญญาเอก ด้านอณูชีววิทยา มหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ด้านการบริหาร)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตร ด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
 • Director Certification Program สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD)
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประวัติการทำงาน

 • เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • กรรมการที่ปรึกษาวิชาการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการและเลขานุการร่วม สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • คณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.)
 • กรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้อำนวยการสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ผู้อำนวยการสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ตำแหน่ง : กรรมการ

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีวเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท M.Sc. Science and Technology Policy, University of Strathclyde สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาเอก Ph.D. Development Studies, University of Strathclyde สหราชอาณาจักร

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
 • เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิจัยและการจัดการนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • กรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
นายแพทย์ สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

นายแพทย์ สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรแพทยศาสตร์ศึกษา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโทด้านสาธารณสุขศาสตร์ Royal Tropical Institute, Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการกองสถิติสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2533 - 2535)
 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2535 - 2541)
 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (เมษายน - ตุลาคม 2542)
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข (ตุลาคม 2542 - กันยายน 2543)
 • ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข (6 ตุลาคม 2543 - ธันวาคม 2544)
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (30 สิงหาคม 2557 - 19 สิงหาคม 2558)
 • กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ให้กับองค์กรต่าง ๆ ในประเทศ เช่น คณะกรรมการวิชาการรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล คณะกรรมการพิจารณาทุนมูลนิธิอานันทมหิดล คณะกรรมการสำนักงานประเมินผลการศึกษา (สมศ.) กรรมการและเลขาธิการแพทยสภา
 • อาจารย์ที่ Harvard University, Cambridge, Massachusetts, U.S.A.
 • ที่ปรึกษาระยะสั้นในต่างประเทศ เช่น
  • สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย ในตำแหน่งผู้บริหารแผนงาน และงบประมาณความช่วยเหลือขององค์การอนามัยโลก
  • สำนักงานองค์การอนามัยโลกระดับโลก ที่เจนีวา โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาในงานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนางานระบบสาธารณสุข
  • องค์การอนามัยโลก ระดับภูมิภาค 2 แห่ง คือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภาคพื้นเมดิเตอร์เรเนียน (ตะวันออกกลาง) ในฐานะที่ปรึกษาด้านการวิจัย
  • องค์การยูนิเซฟ ในการประเมินแผนงานความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขจากต่างประเทศที่ให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
  • ที่ปรึกษาด้านการวิจัยระบบสาธารณสุข และการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กับประเทศเมียนมา
  • กรรมการบริหารขององค์กรส่งเสริมการวิจัยระหว่างประเทศ 2 องค์กร ได้แก่ สภาวิจัยเพื่อการพัฒนาสากล และองค์กรส่งเสริมการวิจัยนโยบาย และระบบสาธารณสุข
  • กรรมการในคณะกรรมการวิทยาศาสตร์กับจริยธรรมเพื่อสังคม ขององค์การยูเนสโก

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน

ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาแบคทีเรียวิทยา มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ณ เมืองเดวิส สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2532 - 2534)
 • นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2533 - 2537)
 • คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2542 - 2550)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2542 - 2550)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (พ.ศ. 2543 - 2545)
 • รองอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2546 - 2547)
 • กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย (พ.ศ. 2548 - 2553)
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2549 - 2550)
 • อนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัท เอ็ม เอ ไอ แม็ทชิ่ง ฟันด์ จำกัด (พ.ศ. 2551 - 2552)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2551 - 2554)
 • กรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน)
 • ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (พ.ศ. 2553 - 2557)
 • กรรมการบริหารและกรรมการบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด (พ.ศ. 2553 - 2559)
 • กรรมการบริหารและกรรมการบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (พ.ศ. 2553 - 2559)
 • ประธานคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2553 - 2556)

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

 • ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาโท เทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก Mechanical Engineering, University of Hannover, ประเทศเยอรมนี

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน)
 • คณะอนุวุฒยาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน)
 • ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งราชบัณฑิต (ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2558)
 • คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการวิจัย ของ สวทช. (พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน)
 • คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) (พ.ศ. 2562)
 • คณะอนุกรรมการพิจารณาการทำคำขอและการจัดสรรงบประมาณสำหรับการอุดมศึกษา (พ.ศ. 2562)

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

 • คณะกรรมการวิชาการสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) (พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)
 • คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) (พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)
 • คณะกรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประเด็นเป้าหมายด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)
 • กรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)
 • คณะกรรมการบริหาร โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.) (พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน)
 • คณะกรรมการ Pre Mission Definition Review โครงการดาวเทียม TSC-1 ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน)
ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • B.A., Major: Political Science, University of Rochester, New York สหรัฐอเมริกา
 • M.A., Major: U.S. History, Binghamton University, New York สหรัฐอเมริกา
 • Ph.D (U.S. History), Binghamton University, New York สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ธรรมศาสตราภิชาน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
 • ผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะทำงานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ศิลปศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • กรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • Board of Trustees, Southeast Asian Studies Regional Exchange Program (SEASREP)
 • International Contributing Editor, Journal of American History, USA.
 • Visiting Associate Professor, Asian Research Institute, National University of Singapore
 • Visiting Professor, Southeast Asian Studies Program, UCLA, USA
 • Visiting Research Scholar, Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Japan
 • Visiting Research Fellow, Asian and Pacific Research Division, Australian National University
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์

ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก (Ph.D) สาขาการเงินและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ New York University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท (M.Phil.) (เกียรตินิยม) สาขาการเงินและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ New York University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท (เกียรตินิยม) สาขาบริการขนส่งระหว่างประเทศ State University of New York Maritime College สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย
 • กรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการในคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ กระทรวงการคลัง
 • กรรมการก่อตั้งมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 • ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์

รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Economics of Development, Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
 • Ph.D. (Economics), Australian National University ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน)
 • ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน)
 • ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2543 - 2547)
 • อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2528 - ปัจจุบัน)
 • อนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555 - 2556)
 • อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555 - 2556)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2551 - 2555)
 • อนุกรรมการวิจัย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พ.ศ. 2551 - 2559)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2546 - 2549)
 • อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2544 - 2555)
 • ประธานคณะอนุกรรมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมโครงการเขื่อนโปร่งขุนเพชรและเขื่อนลำโดมใหญ่ (พ.ศ. 2543 - 2544)

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ (พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน)
 • กรรมการบริหาร สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน)
รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ University of Hawaii สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรรอบรมกรรมการบริษัท สถาบัน Institute of Director ปี พ.ศ. 2545
 • หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10

ประวัติการทำงาน

 • คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute: TDRI)
 • คณะกรรมการในหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า คณะกรรมการธนาคารออมสิน คณะกรรมการธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) อนุกรรมาธิการวิสามัญด้านวิชาการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำแบบบูรณาการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

 • นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 • กรรมการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • กรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอำนวยการประจำวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
 • คณะทำงานเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กพร.)

คุณแน่งน้อย เวทยพงษ์

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล