ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง

ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2516 B.S. Cornell University สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2517 M.Eng. (Mechanical) Cornell University สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2521 Ph.D (Nuclear Engineering) Kansas State University สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ. 2544 - 2552
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ. 2541 - 2544
 • ศาสตราจารย์ ระดับ 10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2538
 • กรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กรรมการสภาสถาบันปัญญาภิวัฒน์
 • กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • อนุกรรมการวิจัยระบบอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

ประธานกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ตำแหน่ง : กรรมการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาเอก ด้านวิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
 • ระดับหลังปริญญาเอก ด้านอณูชีววิทยา มหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ด้านการบริหาร)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตร ด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
 • Director Certification Program สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD)
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประวัติการทำงาน

 • เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • กรรมการที่ปรึกษาวิชาการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการและเลขานุการร่วม สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • คณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.)
 • กรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้อำนวยการสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ผู้อำนวยการสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ตำแหน่ง : กรรมการ

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีวเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท M.Sc. Science and Technology Policy, University of Strathclyde สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาเอก Ph.D. Development Studies, University of Strathclyde สหราชอาณาจักร

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
 • เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิจัยและการจัดการนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • กรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
นายแพทย์ สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

นายแพทย์ สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรแพทยศาสตร์ศึกษา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโทด้านสาธารณสุขศาสตร์ Royal Tropical Institute, Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการกองสถิติสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2533 - 2535)
 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2535 - 2541)
 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (เมษายน - ตุลาคม 2542)
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข (ตุลาคม 2542 - กันยายน 2543)
 • ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข (6 ตุลาคม 2543 - ธันวาคม 2544)
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (30 สิงหาคม 2557 - 19 สิงหาคม 2558)
 • กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ให้กับองค์กรต่าง ๆ ในประเทศ เช่น คณะกรรมการวิชาการรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล คณะกรรมการพิจารณาทุนมูลนิธิอานันทมหิดล คณะกรรมการสำนักงานประเมินผลการศึกษา (สมศ.) กรรมการและเลขาธิการแพทยสภา
 • อาจารย์ที่ Harvard University, Cambridge, Massachusetts, U.S.A.
 • ที่ปรึกษาระยะสั้นในต่างประเทศ เช่น
  • สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย ในตำแหน่งผู้บริหารแผนงาน และงบประมาณความช่วยเหลือขององค์การอนามัยโลก
  • สำนักงานองค์การอนามัยโลกระดับโลก ที่เจนีวา โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาในงานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนางานระบบสาธารณสุข
  • องค์การอนามัยโลก ระดับภูมิภาค 2 แห่ง คือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภาคพื้นเมดิเตอร์เรเนียน (ตะวันออกกลาง) ในฐานะที่ปรึกษาด้านการวิจัย
  • องค์การยูนิเซฟ ในการประเมินแผนงานความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขจากต่างประเทศที่ให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
  • ที่ปรึกษาด้านการวิจัยระบบสาธารณสุข และการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กับประเทศเมียนมา
  • กรรมการบริหารขององค์กรส่งเสริมการวิจัยระหว่างประเทศ 2 องค์กร ได้แก่ สภาวิจัยเพื่อการพัฒนาสากล และองค์กรส่งเสริมการวิจัยนโยบาย และระบบสาธารณสุข
  • กรรมการในคณะกรรมการวิทยาศาสตร์กับจริยธรรมเพื่อสังคม ขององค์การยูเนสโก

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน

ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาแบคทีเรียวิทยา มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ณ เมืองเดวิส สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2532 - 2534)
 • นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2533 - 2537)
 • คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2542 - 2550)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2542 - 2550)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (พ.ศ. 2543 - 2545)
 • รองอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2546 - 2547)
 • กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย (พ.ศ. 2548 - 2553)
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2549 - 2550)
 • อนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัท เอ็ม เอ ไอ แม็ทชิ่ง ฟันด์ จำกัด (พ.ศ. 2551 - 2552)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2551 - 2554)
 • กรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน)
 • ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (พ.ศ. 2553 - 2557)
 • กรรมการบริหารและกรรมการบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด (พ.ศ. 2553 - 2559)
 • กรรมการบริหารและกรรมการบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (พ.ศ. 2553 - 2559)
 • ประธานคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2553 - 2556)

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

 • ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาโท เทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก Mechanical Engineering, University of Hannover, ประเทศเยอรมนี

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน)
 • คณะอนุวุฒยาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน)
 • ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งราชบัณฑิต (ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2558)
 • คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการวิจัย ของ สวทช. (พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน)
 • คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) (พ.ศ. 2562)
 • คณะอนุกรรมการพิจารณาการทำคำขอและการจัดสรรงบประมาณสำหรับการอุดมศึกษา (พ.ศ. 2562)

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

 • คณะกรรมการวิชาการสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) (พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)
 • คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) (พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)
 • คณะกรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประเด็นเป้าหมายด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)
 • กรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)
 • คณะกรรมการบริหาร โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.) (พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน)
 • คณะกรรมการ Pre Mission Definition Review โครงการดาวเทียม TSC-1 ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน)
ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • B.A., Major: Political Science, University of Rochester, New York สหรัฐอเมริกา
 • M.A., Major: U.S. History, Binghamton University, New York สหรัฐอเมริกา
 • Ph.D (U.S. History), Binghamton University, New York สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ธรรมศาสตราภิชาน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
 • ผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะทำงานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ศิลปศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • กรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • Board of Trustees, Southeast Asian Studies Regional Exchange Program (SEASREP)
 • International Contributing Editor, Journal of American History, USA.
 • Visiting Associate Professor, Asian Research Institute, National University of Singapore
 • Visiting Professor, Southeast Asian Studies Program, UCLA, USA
 • Visiting Research Scholar, Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Japan
 • Visiting Research Fellow, Asian and Pacific Research Division, Australian National University
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์

ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก (Ph.D) สาขาการเงินและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ New York University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท (M.Phil.) (เกียรตินิยม) สาขาการเงินและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ New York University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท (เกียรตินิยม) สาขาบริการขนส่งระหว่างประเทศ State University of New York Maritime College สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย
 • กรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการในคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ กระทรวงการคลัง
 • กรรมการก่อตั้งมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 • ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์

รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Economics of Development, Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
 • Ph.D. (Economics), Australian National University ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน)
 • ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน)
 • ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2543 - 2547)
 • อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2528 - ปัจจุบัน)
 • อนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555 - 2556)
 • อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555 - 2556)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2551 - 2555)
 • อนุกรรมการวิจัย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พ.ศ. 2551 - 2559)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2546 - 2549)
 • อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2544 - 2555)
 • ประธานคณะอนุกรรมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมโครงการเขื่อนโปร่งขุนเพชรและเขื่อนลำโดมใหญ่ (พ.ศ. 2543 - 2544)

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ (พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน)
 • กรรมการบริหาร สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน)
รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ University of Hawaii สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรรอบรมกรรมการบริษัท สถาบัน Institute of Director ปี พ.ศ. 2545
 • หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10

ประวัติการทำงาน

 • คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute: TDRI)
 • คณะกรรมการในหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า คณะกรรมการธนาคารออมสิน คณะกรรมการธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) อนุกรรมาธิการวิสามัญด้านวิชาการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำแบบบูรณาการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน

 • นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 • กรรมการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • กรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอำนวยการประจำวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
 • คณะทำงานเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กพร.)

คุณแน่งน้อย เวทยพงษ์

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2526)
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2529)
 • ปริญญาเอก Doctor of Agriculture (Agri.Economics), Kyoto University, Kyoto, Japan (พ.ศ. 2535) ทุนรัฐบาลญี่ปุƒน (Monbusho)

ประวัติการทำงาน

 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
  • ผู้อำนวยการ (1 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน)
  • รักษาการผู้อำนวยการ (25 ก.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563)
  • รองผู้อํานวยการด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ (2 พ.ค. 2562 - 23 ก.ค. 2563)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  • รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2560 - 2562)
  • ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนและสังคม (พ.ศ. 2558 - 2560)
  • ผู้อํานวยการฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (พ.ศ. 2554 - 2557)
 • Associate Professor Nihon Fukushi University (พ.ศ. 2539 - 2541)
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คณบดี (พ.ศ. 2551 - 2554)
  • อาจารย์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ (พ.ศ. 2535 - 2560)
 • นักวิจัยประจำโครงการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2533 - 2535)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • กรรมการยกร่างหมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม (พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน)
 • กรรมการสถาบันวิจัยป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน)
 • กรรมการจัดทําร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) จัดจ้างคณะผู้ประเมินอิสระประเมินผลการดําเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน)
 • กรรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท4าเทียมทางสังคม (พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน)
 • กรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน)
 • กรรมการบริหารสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน)
 • กรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)
 • กรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2558 - 2564)
 • กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (พ.ศ. 2557 - 2562)
  • ตําแหน่งสําคัญ : ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการสถาบันวิจัยป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2560 - 2561)
 • กรรมการบริหารแผนคณะที่ 4 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • อนุกรรมการขับเคลื่อนเป้”าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2562)
 • อนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปและการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (อกขร) (พ.ศ. 2561 - 2562)
 • อนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเชิงพื้นที่ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร) (พ.ศ. 2561 - 2562)
 • อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชุด ดร.สุเมธ แย้มนุ่น
 • อนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (พ.ศ. 2550)

ประสบการณ์งานสอน การวิจัย และการประเมิน

 • นักวิจัยในโครงการ “Prioritization of Agricultural Research in Thailand” สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ Australian Center for International Agricultural Research (ACIAR) (พ.ศ. 2533 - 2534)
 • สอนและตําราด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์การเกษตร เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และวิชาพัฒนาชนบท (พ.ศ. 2535 - 2554)
  • การวิจัยเรื่อง AFTA, WTO กับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (เสนอกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรม), Green GDP (เสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ), GMOs (เสนอ Biotech, สวทช.) ธุรกิจชุมชน, องค์กรการเงินชุมชน ระบบสวัสดิการชุมชน, เศรษฐกิจพอเพียง (เสนอ สกว.)
  • หัวหน้านโยบายรัฐ (Policy Watch) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ประเมินโครงการ Biotech (พ.ศ. 2537 - 2539)
 • ผู้ประเมินผลการดําเนินงานประจําปี–ของ สสท. (ไทยพีบีเอส) (พ.ศ. 2553 - 2556)

ผลงานเขียนล่าสุดก่อนดำรงตำแหน่งที่ สกสว.

ปัทมาวดี โพชนุกูล และคณะ (2557) โครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดยางพาราเพื่อป้องกันการทุจริต. เสนอต่อคณะกรรมการป”องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สฤณี อาชวานันทกุล และปัทมาวดี โพชนุกูล (2556) คู่มือองค์การการเงินชุมชน: แนวทางการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชน. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

Patamawadee Pochanukul, et.al. (2013) “Opportunities and challenges of people in the outer provinces in leveraging the ASEAN connections” and “Traditional and emerging threats facing Thailand and the ASEAN Community” Background Papers for UNDP’s Thailand Human Development Report 2012