นายกานต์ ตระกูลฮุน

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ดร. นายแพทย์ยศ ตีระวัฒนานนท์

ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย

ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา

ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ศาสตราจารย์เกียรติยศ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ

ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์