เลือกหมวดหมู่

image thumbnail
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร


image thumbnail
ศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์


image thumbnail
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์


image thumbnail
ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล


image thumbnail
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา


image thumbnail
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ


image thumbnail
ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ


image thumbnail
คุณธันวา เลาหศิริวงศ์


image thumbnail
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

ตำแหน่ง : (รักษาการ) ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


image thumbnail
ศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์

ตำแหน่ง : (รักษาการ) กรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


image thumbnail
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์

ตำแหน่ง : (รักษาการ) กรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


image thumbnail
ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล

ตำแหน่ง : (รักษาการ) กรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


image thumbnail
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

ตำแหน่ง : (รักษาการ) กรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


image thumbnail
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ตำแหน่ง : (รักษาการ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


image thumbnail
ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

ตำแหน่ง : (รักษาการ) กรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


image thumbnail
คุณธันวา เลาหศิริวงศ์

ตำแหน่ง : (รักษาการ) กรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม