เลือกหมวดหมู่

image thumbnail
ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ


image thumbnail
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


image thumbnail
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


image thumbnail
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ


image thumbnail
อธิบดีกรมบัญชีกลาง


image thumbnail
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์


image thumbnail
ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล


image thumbnail
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา


image thumbnail
รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล


image thumbnail
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน


image thumbnail
ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ


image thumbnail
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)


image thumbnail
ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ


image thumbnail
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง


image thumbnail
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง


image thumbnail
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง


image thumbnail
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง


image thumbnail
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มิได้สังกัดกระทรวง อว.


image thumbnail
ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่สังกัดกระทรวง อว. ซึ่งมิใช่สถาบันอุดมศึกษา


image thumbnail
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา

ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา


image thumbnail
รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


image thumbnail
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


image thumbnail
ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


image thumbnail
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ