เลือกหมวดหมู่

ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ


ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ


อธิบดีกรมบัญชีกลาง


ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์


ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล


รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา


รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน


ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ


ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)


ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มิได้สังกัดกระทรวง อว.

ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่สังกัดกระทรวง อว. ซึ่งมิใช่สถาบันอุดมศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา

ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ