แผนปฏิบัติการ

ติดต่อกลุ่มภารกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) มีกลยุทธ์จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในระยะปานกลาง 3 - 5 ปี ด้วยข้อมูลและการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 10 แผนปฏิบัติการ ดังนี้

เป้าประสงค์

 1. เพี่อให้เข้าใจสถานการณ์ภาพรวมด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระดับประเทศและนานาชาติ
 2. ได้นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระยะ 3-5 ปี และแผนรายสาขา ที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานด้านแผน และข้อมูล และหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 3. มีแผนงานบูรณาการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่
 4. สร้างหลักเกณฑ์และริเริ่มแผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนปฏิบัติการ

 1. ทบทวนวรรณกรรมด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ วิเคราะห์ช่องว่างความรู้กำลังคน โครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาสำคัญทางปฏิบัติ
 2. สนับสนุนทุนเพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายสาขา
 3. ทำงานร่วมกับภาคีด้านการจัดทำแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. ศึกษาสถานการณ์การพัฒนาประเทศในประเด็นยุทธศาสตร์ (ดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของการพัฒนา) และจัด SRI Policy Forum ระดับประเทศ
 5. ออกแบบ Policy package ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนประเทศได้อย่างท่วงที (Quick Win)
 6. ทำ Foresight, Roadmaps จัดเวทีกับ stakeholders
 7. ทำฐานข้อมูลผังโครงสร้างระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการทำแผนและการสื่อสารนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการอบรมทำแผนฯ ให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการสื่อสารระหว่างกลุ่มภารกิจภายใน สกสว.
 8. พัฒนาหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดคุณภาพแผนงานสำคัญที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
 9. พัฒนาความรู้เรื่องอนาคตเชิงยุทธศาสตร์
 10. สร้างและพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริหารจัดการแผนงาน (ODU)

ช่องทางสำหรับติดต่อสื่อสารกับกลุ่มภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ววน.

อีเมล

r1@trf.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์