กลุ่มภารกิจ icon image

เลือกหมวดหมู่

แผนปฏิบัติการ

ติดต่อกลุ่มภารกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) มีกลยุทธ์จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในระยะปานกลาง 3 - 5 ปี ด้วยข้อมูลและการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 10 แผนปฏิบัติการ ดังนี้

เป้าประสงค์

 1. เพี่อให้เข้าใจสถานการณ์ภาพรวมด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระดับประเทศและนานาชาติ
 2. ได้นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระยะ 3-5 ปี และแผนรายสาขา ที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานด้านแผน และข้อมูล และหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 3. มีแผนงานบูรณาการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่
 4. สร้างหลักเกณฑ์และริเริ่มแผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนปฏิบัติการ

 1. ทบทวนวรรณกรรมด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ วิเคราะห์ช่องว่างความรู้กำลังคน โครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาสำคัญทางปฏิบัติ
 2. สนับสนุนทุนเพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายสาขา
 3. ทำงานร่วมกับภาคีด้านการจัดทำแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. ศึกษาสถานการณ์การพัฒนาประเทศในประเด็นยุทธศาสตร์ (ดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของการพัฒนา) และจัด SRI Policy Forum ระดับประเทศ
 5. ออกแบบ Policy package ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนประเทศได้อย่างท่วงที (Quick Win)
 6. ทำ Foresight, Roadmaps จัดเวทีกับ stakeholders
 7. ทำฐานข้อมูลผังโครงสร้างระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการทำแผนและการสื่อสารนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการอบรมทำแผนฯ ให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการสื่อสารระหว่างกลุ่มภารกิจภายใน สกสว.
 8. พัฒนาหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดคุณภาพแผนงานสำคัญที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
 9. พัฒนาความรู้เรื่องอนาคตเชิงยุทธศาสตร์
 10. สร้างและพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริหารจัดการแผนงาน (ODU)

ช่องทางสำหรับติดต่อสื่อสารกับกลุ่มภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ววน.

อีเมล

r1@trf.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการ

ติดต่อกลุ่มภารกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการงบประมาณ ของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าและมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 14 แผนปฏิบัติการ ดังนี้

เป้าประสงค์

 1. จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 2. จัดทำและพิจารณาคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
 3. การกำกับ เร่งรัด ติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
 4. ออกแบบและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนปฏิบัติการ

 1. จัดทำแผนบูรณาการงบประมาณ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 3 มิติ ได้แก่ Agenda Function และ Area ให้เกิดความคุ้มค่า โดยมีแผนยุทธศาสตร์เป็นแกนนำ
 2. จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 3. จัดทำข้อมูลคำขอและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 4. จัดทำข้อมูลการวิเคราะห์งบประมาณในระบบ ววน. (เงินจากงบประมาณแผ่นดิน และจากแหล่งอื่นๆ)
 5. จัดทำหลักเกณฑ์คำขอและการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
 6. พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปิดรับคำของบประมาณ
 7. ออกแบบกลไกการกลั่นกรองคำของบประมาณ (TIRAs) ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (รายเป้า/รายประเด็น/รายสาขา)
 8. พัฒนาระบบการจัดสรรแผนงาน/งบประมาณแบบ Multiyear
 9. มีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ
 10. ออกแบบกลไกการกำกับเร่งรัดติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณของหน่วยงาน
 11. สำรวจและรวมรวบหลักการและแนวคิดธรรมาภิบาลที่เกี่ยวกับระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 12. สังเคราะห์เพื่อออกแบบระบบธรรมาภิบาลที่เชื่อมโยงกับการทำงานในทุกระดับของระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 13. พัฒนาคู่มือและประกาศให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ทราบโดยทั่วกัน
 14. ทดลองใช้และปรับเป็นคู่มือสำเร็จและแนวทางปฏิบัติงานที่ดีของระบบธรรมาภิบาลในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ช่องทางสำหรับติดต่อสื่อสารกับกลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ ววน.

อีเมล

sujaree@trf.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการ

ติดต่อกลุ่มภารกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มภารกิจบริหารกองทุนและอำนวยการ มีกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ 10 แผนปฏิบัติการ ดังนี้

เป้าประสงค์

 1. สร้างระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 2. เพื่อให้มีการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล
 3. การเพิ่มขึ้นของงบประมาณในกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนปฏิบัติการ

 1. มีการจัดทำระเบียบข้อบังคับของกองทุนรวมทั้งปรับโครงสร้างระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย และสามารถนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุนอย่างคุ้มค่า
 3. มีการบูรณาการงานภายในส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมในการบริหารจัดการ และการปรับโครงสร้างการดำเนินการเพื่อประสิทธิภาพความคล่องตัว รวมทั้งลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน
 4. สร้างกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในการดำเนินงาน
 5. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้การดำเนินงานเกิดความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีธรรมาภิบาล
 6. การสร้างระบบและกลไกการควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 7. การจัดทำแผนและคู่มือในการบริหารความเสี่ยงของกองทุน และมีกลไกในการกำกับติดตาม

ช่องทางสำหรับติดต่อสื่อสารกับกลุ่มภารกิจบริหารกองทุนและอำนวยการ

อีเมล

poom@trf.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการ

ติดต่อกลุ่มภารกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบและเครือข่ายวิทยาศาสตร์ วัจัยและนวัตกรรม (ววน.) มีกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ และหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การบูรณาการการทำงานร่วมกันของเครือข่ายวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน และผลลัพธ์ ผลกระทบของงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประกอบด้วย 7 เป้าประสงค์ 18 แผนปฏิบัติการ ดังนี้

เป้าประสงค์

 1. สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้เกิดเป้าหมายร่วมและมีการทำงานที่สอดรับกันอย่างมีประสิทธิผล
 2. การพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน
 3. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลักดันให้เกิดงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม
 4. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้มีความเป็นธรรมและมีการดำเนินงานเป็นเอกภาพ
 5. สนับสนุนและส่งเสริมการติดตามประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากและสอดคล้องกับแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 6. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 7. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

แผนปฏิบัติการ

 1. ศึกษา ทำความเข้าใจระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของไทยและต่างประเทศ เพื่อระบุความท้าทายของระบบแล้วจัดให้มีการทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติที่ดี ชุดเครื่องมือ หรือวิธีการทางเลือกที่สามารถปรับใช้กับบริบทของไทยได้ โดยจัดให้มีการเผยแพร่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย
 2. ริเริ่มโครงการหรือกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนากลไกการบริหาร จัดการงานวิจัยของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
 3. ศึกษาแผน นโยบาย และตัวชี้วัดของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งในและต่างประเทศเพื่อออกแบบตัวชี้วัด
 4. ร่วมกับหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
 5. สื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดแก่หน่วยงานในระบบ ววน. เพื่อสร้างการยอมรับต่อตัวชี้วัด
 6. ถอดประสบการณ์การบริหารจัดการการวิจัยของ สกว. และหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไกการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
 8. ริเริ่มโครงการ/กิจกรรม เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรมแก่หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนำมาประยุกต์ใช้
 9. สนับสนุนการศึกษาศักยภาพและเงื่อนไขของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 10. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามหลักวิชาการอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และภาคีที่เกี่ยวข้องด้วยระบบสารสนเทศด้านการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
 11. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 12. สร้างผู้ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของประเทศให้มีปริมาณและคุณภาพเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับต่อการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและพัฒนาของประเทศที่เพิ่มขึ้น
 13. พัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานในระบบระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 14. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานอื่นของ รัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
 15. ริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการในการผลักดันให้เครือข่ายนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาชุมชน พื้นที่
 16. สนับสนุนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากร และการทำงานร่วมกัน เช่น โครงการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศ โดยเน้นความร่วมมือทั้งในรูปแบบเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อให้เกิดการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม
 17. สำรวจความร่วมมือที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายที่มีศักยภาพ โดยเป็นเครือข่ายที่ ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศนวัตกรรม
 18. กำหนดลำดับความสำคัญของประเทศและหน่วยงานที่จะร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ ในแต่ละด้านของการ พัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยร่วมมือกับผู้แทนรัฐบาลไทยในต่างประเทศจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางสำหรับติดต่อสื่อสารกับกลุ่มภารกิจพัฒนาระบบและเครือข่าย ววน. (39)

อีเมล

krisana@trf.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการ

ติดต่อกลุ่มภารกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มภารกิจการจัดการผลผลิตและผลกระทบ มีกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบจากองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 15 แผนปฏิบัติการ ดังนี้

เป้าประสงค์

 1. มีระบบและกลไกที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระดับชุมชนพื้นที่ การวางแผนด้านนโยบายและการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ
 2. มีระบบและกลไกที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการสื่อสารองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างสังคมฐานความรู้
 3. มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยของ สกสว.ที่กำลังดำเนินการให้เสร็จสิ้น และนำไปสู่การใช้ประโยชน์
 4. สื่อสารภาพลักษณ์ สกสว. ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ

แผนปฏิบัติการ

 1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อจำกัด สถานภาพการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ การต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลสถานภาพ และรูปแบบการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัยกลุ่มต่าง ๆ
 2. เสนอมาตรการ หรือปรับปรุงข้อจำกัด กฎ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือสร้าง regulatory sandbox ที่เอื้อต่อการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 3. สนับสนุนให้มีการศึกษากลไก/ระบบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจัดทำศาสตร์ หรือคู่มือการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 4. พัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนเพื่อร่วมออกแบบกลไกและผลักดันการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลกระทบสูง
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาโปรแกรมการต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบสูงโดยมีผู้ใช้ประโยชน์เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและประเมินความเป็นไปได้ของโปรแกรม
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้อย่างเป็นระบบและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเทคโนโลยีได้
 7. วิเคราะห์ผู้ใช้ประโยชน์ (User) โดยทำงานกับผู้รับสารที่หลากหลาย โดยออกแบบการสื่อสารกับแต่ละกลุ่มเพื่อให้มีการสื่อสารที่สอดคล้องและตรงตามเป้าหมาย
 8. ใช้กลยุทธ์ด้านสารในการเลือกเนื้อหาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการทำงานกับ ววน. ด้วยกลยุทธ์ Message selection, Message Design ในการออกแบบสาร
 9. เลือกสื่อใหม่ที่เหมาะสมกับผู้รับสารแต่ละกลุ่ม
 10. สนับสนุนให้มีการศึกษากลไกและระบบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจัดทำศาสตร์การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 11. พัฒนากลไก หรือเครื่องมือ เพื่อให้ผู้ที่จะใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วน ได้รับทราบและเข้าถึงผลงานวิจัย และนวัตกรรมได้ง่าย
 12. กลยุทธ์การวิเคราะห์ผู้ใช้ประโยชน์ (User) ทำงานกับผู้รับสารที่หลากหลาย โดยออกแบบการสื่อสารกับแต่ละกลุ่ม เพื่อให้มีการสื่อสารที่สอดคล้องและตรงตามเป้าหมาย
 13. ใช้กลยุทธ์ด้านสารในการเลือกเนื้อหาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการทำงานกับ ววน. ด้วยกลยุทธ์ Message selection, Message Design ในการออกแบบสาร
 14. เลือกสื่อใหม่ที่เหมาะสมกับผู้รับสารแต่ละกลุ่ม
 15. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสื่อมวลชนสัมพันธ์ รวมทั้งการสื่อสาร corporate image

ช่องทางสำหรับติดต่อสื่อสารกับกลุ่มภารกิจการจัดการผลผลิตและผลกระทบ

อีเมล

kedkamon@trf.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400