image icon
การศึกษาวิเคราะห์ระบบนวัตกรรมไทย

หมวดหมู่ : เอกสาร > เอกสารเผยแพร่

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 33


รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานภายใต้ภารกิจ 4.1 การพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนากรอบการวิเคราะห์และพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ เพื่อเป็นฐานคิดและสื่อสาร โดยมีการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงข้อสังกตสำคัญของระบบนวัตกรรมไทย เพื่อระบุจุดคานงัดและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนระบบ ววน. ของประเทศ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้กำหนดนโยบาย ภาครัฐภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจนำข้อมูลไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการและปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนระบบ ววน. ให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้