image icon
ประกาศ สกสว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2563 ของ กสว. และ สกสว. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 8


ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2563 ของ กสว. และ สกสว. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ พด.61/2564 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น

image icon
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการสนับสนุนทุนสำหรับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐหรือตามอุปสงค์ของตลาด พ.ศ. 2564

หมวดหมู่ : คณะกรรมการ สกสว. > คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 11


โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรการสนับสนุนทุนสำหรับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐหรือตามอุปสงค์ของตลาด เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคเอกชนพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน

image icon
ข้อกำหนดขอบเขตงาน โครงการจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2563

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 14


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2563 ของ กสว. และ สกสว. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 380,000.00 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

image icon
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ พด.61/2564 การจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2563 ของ กสว. และ สกสว. ตามประกาศ สกสว. ลงวันที่ 8 ก.พ. 2564

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 6


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2563 ของ กสว. และ สกสว. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 380,000.00 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)