image icon
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการสนับสนุนทุนสำหรับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐหรือตามอุปสงค์ของตลาด พ.ศ. 2564

หมวดหมู่ : คณะกรรมการ สกสว. > คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 11


โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรการสนับสนุนทุนสำหรับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐหรือตามอุปสงค์ของตลาด เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคเอกชนพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน