image icon
การจัดทำแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

หมวดหมู่ : เอกสาร > แบบฟอร์ม

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 551


หน่วยรับงบประมาณสามารถเสนอของบประมาณเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแผนงานและโครงการได้ โดยตั้งเป็นแผนงานแยกและวางแผนในระยะ 3-5 ปี ที่มีโครงการ/กิจกรรม และระบุงบประมาณที่ชัดเจนเหมาะสม โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแผนงานและโครงการ ววน. (2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามโครงการ และติดตามผลผลิตของแผนงานและโครงการ ววน. (3) ค่าใช้จ่ายการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานและโครงการ ววน. (4) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ และผลักดันการนำผลงาน ววน. ไปใช้ประโยชน์ (5) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/พัฒนาด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการบริหารงาน ววน. ของหน่วยรับงบประมาณ (6) ค่าจ้างเลขานุการโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ

image icon
แบบฟอร์มเสนอแผนงาน (จัดทำเป็นแผนงาน 5 ปี) งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)

หมวดหมู่ : เอกสาร > แบบฟอร์ม

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 239


เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 และ แนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

image icon
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) (Fundamental Fund)

หมวดหมู่ : เอกสาร > แบบฟอร์ม

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 703


เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 และ แนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

image icon
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Fundamental Fund)

หมวดหมู่ : เอกสาร > แบบฟอร์ม

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 534


เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 และ แนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

image icon
แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลผู้ประสานงานสำหรับการเสนอคำของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวดหมู่ : เอกสาร > แบบฟอร์ม

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 302


เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 และ แนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566