image icon
บันทึกข้อความ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สกสว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวดหมู่ : ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส > การประเมินและจัดการความเสี่ยงทุจริต

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 5


ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดการประเมินคูรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ o36 หน่วยงานจะต้องแสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ได้แก่ ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน พร้อมข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมินนั้น งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ภารกิจอำนวยการ ซึ่งรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 10.1 ข้อ o36 ได้จัดทำเอกสาร “การประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำนักานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ตามเอกสารแนบ