เสนอแนะความคิดเห็น

banner image

การรับเรื่องร้องเรียน


วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับการกำกับดูแลองค์กรที่ดี สกสว. จึงจัดให้มีระบบร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม กรณีที่มีเรื่องหรือสงสัยว่าหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ของ สกสว. ได้กระทำการที่ไม่ถูกต้อง อันอาจทำให้เกิดความเสียหายได้พร้อมทั้งได้กำหนดมาตรการผู้ร้องเรียนที่ได้ร้องเรียนด้วยความสุจริตไว้ด้วย

บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและขอบเขตการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของ สกสว. ได้แก่ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา อาจารย์ ประชาชนทั่วไป ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของ สกสว. ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ สกสว. สามารถแจ้งเรื่อง ร้องเรียนหรือให้ข้อมูลมายัง สกสว.ได้ เมื่อพบเห็น หรือทราบ หรือมีข้อสงสัย หรือเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่า หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของ สกสว. มีการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ จรรยบรรณของบุคลากร อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ สกสว. โดยสงวนสิทธ์การพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้

  • การสมัครงาน
  • การบริการของพนักงาน
  • การจัดซื้อจัดจ้าง
  • เรื่องที่ส่งผลในแง่ลบต่อการดำเนินการโดยรวมของ สกสว.

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธ์ของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยสุจริต สกสว. จะปกปิด ชื่อที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฎิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสาร ของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้ามี่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ๆ กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ และแจ้งให้ฝ่ายหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน และดำเนินการแก้ใขอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ และแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ และคณะกรรมการตรวจสอบ จะรายงานให้ผู้บริหาร สกสว. ทราบเป็นรายเดือน

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุเรื่องที่ร้องเรียน พร้อมทั้ง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังคณะกรรการการตรวจสอบได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

  1. ช่องทางที่ 1 จดหมายไปรษณีย์ จ่าหน้าซองระบุ “แจ้งเรื่องร้องเรียน” ส่งมาที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  2. ช่องทางที่ 2 จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ส่งมาที่อีเมล [email protected]
  3. ช่องทางที่ 3 เว็บไซต์ สกสว. ผ่าน https://tsri.or.th/th/complaint แท็บ “แจ้งเรื่องร้องเรียน” (แท็บที่ 2)
ผังการดำเนินงานการร้องเรียน
banner image

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2565


ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทการร้องเรียน จำนวน (เรื่อง) อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตุลาคม พ.ศ. 2564 - - - -
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - - - -
ธันวาคม พ.ศ. 2564 - - - -
มกราคม พ.ศ. 2565 - - - -
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 - - - -
มีนาคม พ.ศ. 2565 - - - -
เมษายน พ.ศ. 2565 - - - -
banner image

กล่องข้อความรับฟังความคิดเห็น


Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400