วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นเพื่อตีพิมพ์ ผลงานวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ตำบล หมู่บ้าน หรือชุมชน ตลอดจนเป็นพื้นที่ในการ “ประกาศความสำเร็จ” ของการนำผลการวิจัยที่ได้ทำขึ้นในพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมเผยแพร่แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป และส่งเสริมให้นักวิชาการในหน่วยงานราชการ หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้เสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ