สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยของ สกสว. สำหรับให้ผู้สนใจดาวน์โหลดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ยุทธศาสตร์ จดหมายข่าว รายงานประจำปี บทความ คู่มือ เอกสารและรายงานทางวิชาการ เอกสารที่ได้จากงานสัมมนาวิชาการ เป็นต้น


30

ก.ค. 2562

thumbnail image
หนังสือชุดการบริหารจัดการงานวิจัย สกว. เล่มที่ 2 “การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ”

Created on 30 กรกฎาคม 2562

30

ก.ค. 2562

thumbnail image
หนังสือชุดการบริหารจัดการงานวิจัย สกว. เล่มที่ 3 “จับโจทย์มั่น จัดการแม่น”

Created on 30 กรกฎาคม 2562

25

ก.ค. 2562

thumbnail image
รายงานการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “นโยบายพลังงานเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกและมลพิษ”

Created on 25 กรกฎาคม 2562

22

ก.ค. 2562