สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยของ สกสว. สำหรับให้ผู้สนใจดาวน์โหลดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ยุทธศาสตร์ จดหมายข่าว รายงานประจำปี บทความ คู่มือ เอกสารและรายงานทางวิชาการ เอกสารที่ได้จากงานสัมมนาวิชาการ เป็นต้น


22

เม.ย. 2565

TRIUP FAIR 2022 มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ด้านอาหารมูลค่าสูง

Created on 22 เมษายน 2565

22

เม.ย. 2565

TRIUP FAIR 2022 มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ด้านการแพทย์และสุขภาพ

Created on 22 เมษายน 2565

22

เม.ย. 2565

TRIUP FAIR 2022 มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ด้าน Digital Technology และปัญญาประดิษฐ์

Created on 22 เมษายน 2565

22

เม.ย. 2565

TRIUP FAIR 2022 มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ด้านชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก

Created on 22 เมษายน 2565

25

มี.ค. 2565

ววน. เคลื่อนไทย : รายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 ฉบับประชาชน

Created on 25 มีนาคม 2565

02

มี.ค. 2565

วารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)

Created on 2 มีนาคม 2565