สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยของ สกสว. สำหรับให้ผู้สนใจดาวน์โหลดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ยุทธศาสตร์ จดหมายข่าว รายงานประจำปี บทความ คู่มือ เอกสารและรายงานทางวิชาการ เอกสารที่ได้จากงานสัมมนาวิชาการ เป็นต้น


30

ส.ค. 2564

thumbnail image
Multi Mentoring System วิจัยไทยก้าวไกลด้วย MMS

Created on 30 สิงหาคม 2564

14

ก.ค. 2564

การศึกษาวิเคราะห์ระบบนวัตกรรมไทย

Created on 14 กรกฎาคม 2564

08

ก.ค. 2564

สมุดปกขาว อนาคตระบบพลังงานไทย กับ กลยุทธ์การสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม

Created on 8 กรกฎาคม 2564

22

มิ.ย. 2564

ข้อค้นพบหลักและนัยเชิงนโยบายของโครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมหลังวิกฤต COVID-19

Created on 22 มิถุนายน 2564

10

มิ.ย. 2564

กลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย : งานวิจัยและความท้าทาย

Created on 10 มิถุนายน 2564

02

มิ.ย. 2564

รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

Created on 2 มิถุนายน 2564