สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยของ สกสว. สำหรับให้ผู้สนใจดาวน์โหลดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ยุทธศาสตร์ จดหมายข่าว รายงานประจำปี บทความ คู่มือ เอกสารและรายงานทางวิชาการ เอกสารที่ได้จากงานสัมมนาวิชาการ เป็นต้น


09

ก.พ. 2565

รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2563

Created on 9 กุมภาพันธ์ 2565

09

ก.พ. 2565

รายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2563 (สื่อนำเสนอ)

Created on 9 กุมภาพันธ์ 2565

05

ต.ค. 2564

วารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)

Created on 5 ตุลาคม 2564

29

ก.ย. 2564

Industry Transformation Series

Created on 29 กันยายน 2564

17

ก.ย. 2564

สรุปคำถามและคำตอบ (Q&A) สำหรับการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 และ แนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Created on 17 กันยายน 2564

30

ส.ค. 2564

thumbnail image
Multi Mentoring System วิจัยไทยก้าวไกลด้วย MMS

Created on 30 สิงหาคม 2564