สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยของ สกสว. สำหรับให้ผู้สนใจดาวน์โหลดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ยุทธศาสตร์ จดหมายข่าว รายงานประจำปี บทความ คู่มือ เอกสารและรายงานทางวิชาการ เอกสารที่ได้จากงานสัมมนาวิชาการ เป็นต้น


30

ธ.ค. 2563

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565

Created on 30 ธันวาคม 2563

29

ธ.ค. 2563

โครงการการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย | สถานการณ์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล (2563) บริบทและแรงผลักดันสำคัญของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในสถานการณ์โลก : พิจารณาผ่านดัชนีสากลที่เกี่ยวข้อง

Created on 29 ธันวาคม 2563

29

ธ.ค. 2563

โครงการการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย | สถานการณ์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล (2563) ระบบวิจัยและนวัตกรรมของต่างประเทศ

Created on 29 ธันวาคม 2563

29

ธ.ค. 2563

โครงการการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย | สถานการณ์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย (2563) ภาพการเปลี่ยนโครงสร้างของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Created on 29 ธันวาคม 2563

29

ธ.ค. 2563

โครงการการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย | สถานการณ์ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล (2563) บทวิเคราะห์ผล Mega-trends และผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัส COVID19

Created on 29 ธันวาคม 2563

27

ธ.ค. 2563

รายงาน “สถานการณ์และภาพรวมงานวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาในจังหวัดลำปาง”

Created on 27 ธันวาคม 2563