สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยของ สกสว. สำหรับให้ผู้สนใจดาวน์โหลดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ยุทธศาสตร์ จดหมายข่าว รายงานประจำปี บทความ คู่มือ เอกสารและรายงานทางวิชาการ เอกสารที่ได้จากงานสัมมนาวิชาการ เป็นต้น


14

ก.ค. 2564

การศึกษาวิเคราะห์ระบบนวัตกรรมไทย

Created on 14 กรกฎาคม 2564

12

ก.ค. 2564

วารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)

Created on 12 กรกฎาคม 2564

08

ก.ค. 2564

สมุดปกขาว อนาคตระบบพลังงานไทย กับ กลยุทธ์การสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม

Created on 8 กรกฎาคม 2564

22

มิ.ย. 2564

ข้อค้นพบหลักและนัยเชิงนโยบายของโครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมหลังวิกฤต COVID-19

Created on 22 มิถุนายน 2564

10

มิ.ย. 2564

กลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย : งานวิจัยและความท้าทาย

Created on 10 มิถุนายน 2564

02

มิ.ย. 2564

รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

Created on 2 มิถุนายน 2564