สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยของ สกสว. สำหรับให้ผู้สนใจดาวน์โหลดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ยุทธศาสตร์ จดหมายข่าว รายงานประจำปี บทความ คู่มือ เอกสารและรายงานทางวิชาการ เอกสารที่ได้จากงานสัมมนาวิชาการ เป็นต้น


27

ธ.ค. 2563

รายงาน “สถานการณ์และภาพรวมงานวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาในจังหวัดเลย”

Created on 27 ธันวาคม 2563

27

ธ.ค. 2563

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม ยุทธศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติระดับพื้นที่ (จังหวัดกระบี่)

Created on 27 ธันวาคม 2563

22

ธ.ค. 2563

TSRI Factsheet ประชากรไทยกับความหลากหลายของขั้นชีวิต : บริบทโลกและการเปลี่ยนเชิงโครงสร้างของประเทศไทย ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาประชากร | ตุลาคม 2563

Created on 22 ธันวาคม 2563

22

ธ.ค. 2563

TSRI Factsheet ประชากรไทยกับความหลากหลายของขั้นชีวิต : การเปลี่ยนผ่านทางประชากรและ การพัฒนาประชากร | ตุลาคม 2563

Created on 22 ธันวาคม 2563

22

ธ.ค. 2563

TSRI Factsheet ผลกระทบโควิด-19 ต่อชีวิตของกลุ่มคนไร้บ้านและคนจนเมือง : คนไร้บ้านในสถานการณ์โควิด-19 | ตุลาคม 2563

Created on 22 ธันวาคม 2563

22

ธ.ค. 2563

TSRI Factsheet ผลกระทบโควิด-19 ต่อชีวิตของกลุ่มคนไร้บ้านและคนจนเมือง : คนจนเมืองในสถานการณ์โควิด-19 | ตุลาคม 2563

Created on 22 ธันวาคม 2563