สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยของ สกสว. สำหรับให้ผู้สนใจดาวน์โหลดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ยุทธศาสตร์ จดหมายข่าว รายงานประจำปี บทความ คู่มือ เอกสารและรายงานทางวิชาการ เอกสารที่ได้จากงานสัมมนาวิชาการ เป็นต้น


03

พ.ค. 2564

โครงการการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย | บริบทและแรงผลักดันสำคัญของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในสถานการณ์โลก (2563) พิจารณาผ่านดัชนีสากลที่เกี่ยวข้อง

Created on 3 พฤษภาคม 2564

03

พ.ค. 2564

โครงการการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย | บทวิเคราะห์ผล Mega-trends และผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (2563)

Created on 3 พฤษภาคม 2564

03

พ.ค. 2564

โครงการการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย | ระบบวิจัยและนวัตกรรมของต่างประเทศ (2563)

Created on 3 พฤษภาคม 2564

31

มี.ค. 2564

วารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)

Created on 31 มีนาคม 2564

30

มี.ค. 2564

รายงานประจำปี 2563 สกสว. (1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563)

Created on 30 มีนาคม 2564

21

มี.ค. 2564

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมสัมมนา TSRI Seminar Series on International Research Collaboration Policy ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Evaluation and Monitoring : Lessons from Researchfish”

Created on 21 มีนาคม 2564