สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยของ สกสว. สำหรับให้ผู้สนใจดาวน์โหลดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ยุทธศาสตร์ จดหมายข่าว รายงานประจำปี บทความ คู่มือ เอกสารและรายงานทางวิชาการ เอกสารที่ได้จากงานสัมมนาวิชาการ เป็นต้น


22

ธ.ค. 2563

TSRI Factsheet การเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมหลังวิกฤต COVID -19 | ตุลาคม 2563

Created on 22 ธันวาคม 2563

22

ธ.ค. 2563

TSRI Factsheet การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อควบคุมโรค และแนวโน้มการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีหลังวิกฤติ : สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 และมาตรการและเทคโนโลยีควบคุมโรคในระดับโลก | ตุลาคม 2563

Created on 22 ธันวาคม 2563

22

ธ.ค. 2563

TSRI Factsheet การวิจัยเชิงระบบ (System Research) | ตุลาคม 2563

Created on 22 ธันวาคม 2563

22

ธ.ค. 2563

TSRI Factsheet การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อควบคุมโรค และแนวโน้มการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีหลังวิกฤติ : สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 และมาตรการและเทคโนโลยีควบคุมโรคในไทย | ตุลาคม 2563

Created on 22 ธันวาคม 2563

21

ธ.ค. 2563

TSRI Virtual Forum 2020 Episode I ทิศทางและการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย : วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563

Created on 21 ธันวาคม 2563

21

ธ.ค. 2563

TSRI Virtual Forum 2020 Episode II ระเบิดเวลาของความเหลื่อมล้ำ กับดักของการพัฒนาประเทศ : วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563

Created on 21 ธันวาคม 2563