สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยของ สกสว. สำหรับให้ผู้สนใจดาวน์โหลดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ยุทธศาสตร์ จดหมายข่าว รายงานประจำปี บทความ คู่มือ เอกสารและรายงานทางวิชาการ เอกสารที่ได้จากงานสัมมนาวิชาการ เป็นต้น


15

ธ.ค. 2563

สรุปงานเสวนา Industry Transformation ครั้งที่ 9/2563 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563

Created on 15 ธันวาคม 2563

23

พ.ย. 2563

สรุปงานเสวนา Industry Transformation ครั้งที่ 8/2563 อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563

Created on 23 พฤศจิกายน 2563

05

พ.ย. 2563

สรุปงานเสวนา Industry Transformation ครั้งที่ 7/2563 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

Created on 5 พฤศจิกายน 2563

27

ต.ค. 2563

สรุปงานเสวนา Industry Transformation ครั้งที่ 6/2563 อุตสาหกรรมสปาและนวดแผนไทย วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563

Created on 27 ตุลาคม 2563

15

ต.ค. 2563

สรุปงานเสวนา Industry Transformation ครั้งที่ 5/2563 อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563

Created on 15 ตุลาคม 2563

17

ก.ย. 2563

วารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)

Created on 17 กันยายน 2563