สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยของ สกสว. สำหรับให้ผู้สนใจดาวน์โหลดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ยุทธศาสตร์ จดหมายข่าว รายงานประจำปี บทความ คู่มือ เอกสารและรายงานทางวิชาการ เอกสารที่ได้จากงานสัมมนาวิชาการ เป็นต้น


16

ก.ย. 2563

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม ยุทธศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ระดับพื้นที่ภาคใต้ตอนบน (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งอันดามัน)

Created on 16 กันยายน 2563

11

ก.ย. 2563

สรุปงานเสวนา Industry Transformation ครั้งที่ 4/2563 อุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

Created on 11 กันยายน 2563

25

ส.ค. 2563

Peace Dialogue : Confronting Violence in the Deep South of Thailand, 1991–2011

Created on 25 สิงหาคม 2563

24

ส.ค. 2563

สรุปงานเสวนา Industry Transformation ครั้งที่ 3/2563 อุตสาหกรรมแปรรูปและส่งออกผลไม้ วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563

Created on 24 สิงหาคม 2563

04

ส.ค. 2563

สรุปงานเสวนา Industry Transformation ครั้งที่ 2/2563 อุตสาหกรรมโรงแรมและที่พัก วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

Created on 4 สิงหาคม 2563

23

ก.ค. 2563

สรุปงานเสวนา Industry Transformation ครั้งที่ 1/2563 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563

Created on 23 กรกฎาคม 2563