สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยของ สกสว. สำหรับให้ผู้สนใจดาวน์โหลดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ยุทธศาสตร์ จดหมายข่าว รายงานประจำปี บทความ คู่มือ เอกสารและรายงานทางวิชาการ เอกสารที่ได้จากงานสัมมนาวิชาการ เป็นต้น


12

ก.ค. 2563

thumbnail image
รายงานประจำปี 2562 สกสว.

Created on 12 กรกฎาคม 2563

12

ก.ค. 2563

thumbnail image
รายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Created on 12 กรกฎาคม 2563

12

ก.ค. 2563

รายงานประจำปี 2562 สกสว. (2 พ.ค. - 30 ก.ย. 2562)

Created on 12 กรกฎาคม 2563

12

ก.ค. 2563

รายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2 พ.ค. - 30 ก.ย. 2562)

Created on 12 กรกฎาคม 2563

25

มิ.ย. 2563

วารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2563)

Created on 25 มิถุนายน 2563

15

มิ.ย. 2563