เว็บไซต์ และ Facebook Page สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยจาก สกสว. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ บทความ บทสัมภาษณ์ อินโฟกราฟิก นิทรรศการออนไลน์ Podcast แคตตาล็อกเทคโนโลยี ฯลฯ โดยมุ่งเน้นการสื่อสารแบบสรุปประเด็นสำคัญให้สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย สะดวกต่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์และส่งต่อ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง รับรู้ และเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยมากยิ่งขึ้น