เลือกหมวดหมู่

image thumbnail

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

ผู้อำนวยการ สกสว.

image thumbnail

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล

รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ววน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

image thumbnail

ทดสอบคน ทดสอบนามสกุล

image thumbnail

วชิรวิชญ์ ทดสอบ

image thumbnail

วิโรจน์ ทดสอบ

image thumbnail

2 2

2

image thumbnail

ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง

รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ ววน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

image thumbnail

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์

รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจดำเนินการกองทุนและอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

image thumbnail

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์

รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบและเครือข่าย ววน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

image thumbnail

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านการพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รู้จัก สกสว.image thumbnail

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

ผู้อำนวยการ สกสว.