image icon
ประกาศ สกสว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตหนังสือแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2566 - 2570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 1


ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ประกวดราคาข้างผลิตหนังสือแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2566 - 2570 ด้วยวิธีการประดวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ พด. 111/2565 ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 นั้น

image icon
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 สกสว.

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > รายงานผล

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 8


สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดทํารายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจําปี ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่า ในรอบปีที่ผ่านมา สกสว. สามารถบริหารจัดการแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลประการใด และมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักให้ลุล่วงตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของ สกสว.

image icon
การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

หมวดหมู่ : ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส > การประเมินและจัดการความเสี่ยงทุจริต

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 7


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้กำหนดให้หน่วยงานที่มีลักษณะเป็นองค์การมหาชนประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ สกสว. จึงได้คัดเลือก “โครงการจัดหาและพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ระยะที่ 2 ของสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)” ซึ่งใช้วงเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท ทั้งนี้ หลังจากการระบุความเสี่ยง พิจารณาความเพียงพอของการควบคุมภายใน และประเมิน Risk Score แล้ว ได้นำเหตุการณ์ที่อาจมีความเสี่ยงการทุจริต ที่มีคะแนนการประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ 12 คะแนน (ระดับ ความเสี่ยงสูง) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและกำหนดผู้รับผิดชอบ

image icon
ประกาศ สกสว. เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตหนังสือแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2566 - 2570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 22


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างผลิตหนังสือแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2566-2570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 614,013.00 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสิบสามบาทถ้วน)

image icon
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ พด.111/2565 การจ้างผลิตหนังสือแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2566 - 2570 ตามประกาศ สกสว. ลงวันที่ 12 เม.ย. 2565

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขอบเขตของงาน

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 18


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างผลิตหนังสือแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2566-2570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 614,013.00 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสิบสามบาทถ้วน)

image icon
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > รายงานผล

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 6


รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นรายเดือน และรายปี