image icon
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 สกสว.

หมวดหมู่ : การจัดซื้อจัดจ้าง > รายงานผล

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 58


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ สกสว. สามารถบริหารจัดการแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนการทำงานในการจัดซื้อจัดจ้างให้ดียิ่งขึ้น ฝ่ายพัสดุ สกสว. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาพัสดุต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักให้ลุล่วงตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของ สกสว. เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน จึงได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณขึ้น

image icon
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวดหมู่ : ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส > การประเมินและจัดการความเสี่ยงทุจริต

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 37


ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างอันเนื่องมาจากการขาดความรู้และความเข้าใจในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ซื้อ - จ้างอย่างไร ไม่เสี่ยง” และ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง