เลขที่โครงการ/เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง วันที่ลงนามสัญญา สถานะ ไฟล์แนบ
ข่าวประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้าง e-Bidding 26-03-2019 26-03-2019
ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-Bidding 26-03-2019 26-03-2019
ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดอบรมสัมมนาการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competencies) สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competencies) และการพัฒนาสำหรับหัวหน้างาน ของบุคลากร สกว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง e-Bidding 26-03-2019 26-03-2019
- ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสำนักงาน สกว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - - สอบราคา - - - 26-04-2019 26-04-2019
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สกสว. (ระยะเวลา ๒ ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท e-Bidding 01-01-1970 01-01-1970