แสดงผลการค้นหา

ลำดับวันที่ รายละเอียด
12 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร นักวิชาการระดับต้น สังกัด สำนักกลยุทธ์และพัฒนากองทุน (FB๕) จำนวน ๑ อัตรา
12 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิชาการ สังกัด สำนักกลยุทธ์แผนและงบประมาณ ด้านการวิเคราะห์แผน (FB๑) จำนวน ๑ อัตรา
16 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน (U2) จำนวน ๑ อัตรา
8 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร นักวิชาการระดับกลาง สังกัด สำนักพัฒนาระบบ ววน. ด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (FB4 RU) จำนวน ๑ อัตรา
3 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร พนักงานชั่วคราว (Part-time) ๒ อัตรา (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก หรือ คปก.)
3 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร นักวิชาการระดับกลาง สังกัด สำนักพัฒนาระบบ ววน. ด้านการพัฒนาระบบ ววน. (FB4_ISD) จำนวน ๑ อัตรา
24 พ.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร นักวิชาการ สังกัด กลุ่มภารกิจพัฒนา ววน. ด้านความสามารถในการแข่งขัน (O-Competitiveness) จำนวน ๑ อัตรา
24 พ.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหาร (สารบรรณ) สังกัด สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร (FB6) จำนวน ๑ อัตรา
26 เม.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร พนักงานชั่วคราว สังกัด สำนักติดตามและประเมินผล (FB3) จำนวน ๔ อัตรา
11 เม.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิชาชีพ สังกัด หน่วยข้อมูลและสำนักงานผู้อำนวยการ ด้านยุทธศาสตร์การสื่อสาร (SC) จำนวน ๑ อัตรา
11 เม.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขยายเวลาเปิดรับสมัคร นักวิชาการระดับกลาง สังกัด สำนักพัฒนาระบบ ววน. ดานการพัฒนาระบบ ววน. (FB4_ISD) จำนวน ๑ อัตรา
29 มี.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร นักวิชาการระดับกลาง สังกัด สำนักกลยุทธ์แผนและงบประมาณ ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (FB๑) จำนวน ๑ อัตรา