แสดงผลการค้นหา

ลำดับวันที่ รายละเอียด
24 พ.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร นักวิชาการ สังกัด กลุ่มภารกิจพัฒนา ววน. ด้านความสามารถในการแข่งขัน (O-Competitiveness) จำนวน ๑ อัตรา
24 พ.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหาร (สารบรรณ) สังกัด สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร (FB6) จำนวน ๑ อัตรา
26 เม.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร พนักงานชั่วคราว สังกัด สำนักติดตามและประเมินผล (FB3) จำนวน ๔ อัตรา
11 เม.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิชาชีพ สังกัด หน่วยข้อมูลและสำนักงานผู้อำนวยการ ด้านยุทธศาสตร์การสื่อสาร (SC) จำนวน ๑ อัตรา
11 เม.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขยายเวลาเปิดรับสมัคร นักวิชาการระดับกลาง สังกัด สำนักพัฒนาระบบ ววน. ดานการพัฒนาระบบ ววน. (FB4_ISD) จำนวน ๑ อัตรา
29 มี.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร นักวิชาการระดับกลาง สังกัด สำนักกลยุทธ์แผนและงบประมาณ ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (FB๑) จำนวน ๑ อัตรา
8 มี.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร นักวิชาการระดับกลาง สังกัด สำนักพัฒนาระบบ ววน. ด้านการพัฒนาระบบ ววน. (FB4_ISD) จำนวน ๑ อัตรา
8 มี.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร นักวิชาการระดับต้น สังกัด กลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ (O-Inclusiveness) จำนวน ๑ อัตรา
15 ก.พ. 2565 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร นักวิชาการระดับกลาง สังกัด สำนักติดตามและประเมินผล (FB3) กองทุนส่งเสริม ววน. จำนวน ๑ อัตรา
24 ม.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิชาชีพระดับต้น) สังกัด สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร จำนวน ๑ อัตรา
11 ธ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร นักวิชาการระดับต้น สังกัด กลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านกำลังคนและสถาบันควมรู้ (O-Brain) จำนวน ๑ อัตรา
4 ธ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิชาชีพ (นิติกร) สังกัด สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร จำนวน ๑ อัตรา