แสดงผลการค้นหา

ลำดับวันที่ รายละเอียด
15 ก.พ. 2565 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร นักวิชาการระดับกลาง สังกัด สำนักติดตามและประเมินผล (FB3) กองทุนส่งเสริม ววน. จำนวน ๑ อัตรา
24 ม.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิชาชีพระดับต้น) สังกัด สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร จำนวน ๑ อัตรา
11 ธ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร นักวิชาการระดับต้น สังกัด กลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านกำลังคนและสถาบันควมรู้ (O-Brain) จำนวน ๑ อัตรา
4 ธ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิชาชีพ (นิติกร) สังกัด สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร จำนวน ๑ อัตรา
2 ธ.ค. 2564 ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
2 ธ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร นักวิชาการระดับกลาง สังกัด สำนักติดตามและประเมินผล จำนวน ๑ อัตรา
10 ก.ย. 2564 ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร (เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครใหม่)
2 ส.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครพนักงาน Part Time จำนวน ๑ อัตรา สังกัด ฝ่ายโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
23 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร นักวิชาการระดับกลาง ๑ อัตรา สังกัด สำนักพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (FB๔) ด้านการนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU)
23 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร นักวิชาการระดับต้น ๑ อัตรา สังกัด สำนักติดตามและประเมินผล (FB๓)
11 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานกลาง ๑ อัตรา
4 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร นักวิชาการระดับกลาง ๑ อัตรา สังกัด กลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ (O-Inclusiveness)