แสดงผลการค้นหา

ลำดับวันที่ รายละเอียด
10 ก.ย. 2564 ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร (เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครใหม่)
2 ส.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครพนักงาน Part Time จำนวน ๑ อัตรา สังกัด ฝ่ายโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
23 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร นักวิชาการระดับกลาง ๑ อัตรา สังกัด สำนักพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (FB๔) ด้านการนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU)
23 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร นักวิชาการระดับต้น ๑ อัตรา สังกัด สำนักติดตามและประเมินผล (FB๓)
11 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานกลาง ๑ อัตรา
4 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร นักวิชาการระดับกลาง ๑ อัตรา สังกัด กลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ (O-Inclusiveness)
31 พ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร นักวิชาการระดับกลาง ๒ อัตรา สังกัด กลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านความสามารถในการแข่งขัน (O-Competitiveness)
14 พ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร นักวิชาการระดับกลาง ๑ อัตรา สังกัด สำนักติดตามและประเมินผล (FB๓)
13 พ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิชาชีพ ๑ อัตรา สังกัด หน่วยงานข้อมูลและสำนักงานผู้อำนวยการ ด้านยุทธศาสตร์การสื่อสาร
27 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานกลาง ๑ อัตรา
27 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป (ทรัพยากรบุคคล) ๑ อัตรา สังกัด สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร
27 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิชาชีพระดับกลาง (ทรัพยากรบุคคล) ๑ อัตรา สังกัด สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร